• Accueil
  • > Archives pour janvier 2007

Archive pour janvier 2007

Ségolène Royal et le droit à l’autodétermination Ségolène Royal i el dret a l’autodeterminació

Mercredi 31 janvier 2007

(Version française ci-dessous) 

Ségolène Royal desprès d’una entrevista amb el president del partit quebequès ha declarat que les aspiracions del Quebec estan conformes als valors de la França. L’endemà víctima d’una trampa d’un humorista confessava a una conversa privada que els francesos no serien contra la independència de Corsega, i pocs dies desprès es dirigia en crioll a Martinica i a Guadalupe. Aqueixos tres fets potser son una senyal cap a més consideracions als pobles que formen l’estat francés. Però a menys de cents dies de l’elecció presidencial aquests actes estan credibles ?

Els responsables polítics de la República Francesa, basada sobre el jacobinisme, o els que aspiren a ser-ho, no deixaran mai de ser incoherents de cara en aquest tema: l’autodeterminació, un dret bàsic de cada poble a decidir del seu destí. Tenen una facilitat desconcertant a desitjar fora dels territoris que administren el que refusen a les comunitats que componen la República. És d’un gran cinisme, però d’un cinisme del qual ni tenen consciència. Pel cas del Quebec això és confortat pel fet que per la majoria dels francesos tot territori francòfon és una mica seu i sovint el mira amb una certa condescendència (entre parèntesis em permeto subratllar aquí que tinc molt interès pels pobles francòfons, generalment fruits de la colonització). El que em sorprèn dels meus conciutadans és la prepotència natural, la facilitat a omplir-se la boca dels mots “Liberté, Égalité, Fraternité” i de creure’s una democràcia modèlica quan de fet està a la cua de la majoria dels estats europeus i dels països dits desenvolupat, especialment en aquest aspecte de la democràcia de proximitat. El sistema electoral, la estructura administrativa, no permeten al que no és en el motllo francès (dit falsament “republicà”) de sorgir i desenvolupar-se. En aquest marc el dret a l’autodeterminació és un concepte encara molt llunyà 

Podem trobar molt simpàtiques les declaracions de la candidata socialista al nostres amics quebequesos, però sabem molt bé que el seu partit a l’estat francès com els seus socis al parlament europeu no permetran el que es podria anomenar l’ampliació interior de l’ Unió Europea… Però haurem de recordar a la canditada, que sigui presidenta o no, aquestes declaracions encertades. Dubto molt que consideri  que aquestes aspiracions siguin també vàlides pels pobles, per no dir nacions, sense estat de l’ Europa de la diversitat. 

 Ségolène Royal à la suite d’un entretien avec le président du parti québécois a déclaré que les aspirations du Québec sont conformes aux valeurs de la France. Le lendemain victime du piège d’un humoriste elle avouait dans une conversation privée que les français ne seraient pas contre l’indépendance de Corse, et peu de jours plus tard elle s’adressait en créole en Martinique et en Guadeloupe. Ces trois faits sont peut-être un signal vers plus de considérations envers les peuples qui forment l’état français. Mais à moins de cent jours de l’élection présidentielle ces actes sont-ils crédibles ?  Les responsables politiques de la République Française, basée sur le jacobinisme, ou ceux qui aspirent à l’être, ne cesseront jamais d’être incohérents face à ce sujet : l’autodétermination, un droit basique de chaque peuple à décider de son destin. Ils  ont une facilité déconcertante à désirer hors des territoires qu’ils administrent ce qu’ils refusent aux communautés qui composent la République. C’est d’un grand cynisme, mais d’un cynisme dont ils n’ont même pas conscience. pour ce qu’il en est du Québec cette attitude est conforté du fait que pour la plupart des français tout territoire francophone est un peu sien et souvent il le regarde avec une certaine condescendance (entre des parenthèses je me permets de souligner ici que j’ai beaucoup d’intérêt par les peuples francophones, généralement fruits de la colonisation). Ce qui me surprend de mes concitoyens c’ est l’arrogance naturelle, la facilité à avoir plein la bouche les mots « Liberté, Égalité, Fraternité » et de se croire une démocratie modèle quand en fait il est à la queue de la plupart des états européens et des pays dits développés spécialement en ce qui concerne la démocratie de proximité. Le système électoral, la structure administrative, ne permettent pas à ce qui n’est pas dans le moule français (dit faussement « républicain ») de naître et de se développer. Dans ce cadre le droit à l’autodétermination est un concept encore très lointain. 

Nous pouvons trouver très sympathiques les déclarations de la candidate socialiste pour nos amis québécois, mais nous savons très bien que son parti à l’état français comme ses associés au parlement européen ne permettront pas ce qui pourrait être appelé l’élargissement intérieur de l’Union européenne… Mais nous devrons rappeler à la candidate, qu’elle soit Présidente ou pas, ces déclarations judicieuses. Je doute beaucoup qu’elle considère que ces aspirations soient aussi valides pour les peuples, pour ne pas dire les nations, sans état de l’Europe de la diversité. 

Conveni entre els Catalans Dragons i Sports Catalunya / Convention entre les Catalans Dragons et Sports Catalunya

Jeudi 18 janvier 2007

 

Els Catalans Dragons, equip Nº 1 del rugbi XIII nordcatalà per segon any participarà a Super League la màxima competició d’aquest esport a Europa. Amb l ‘objectiu de promoure la imatge de catalanitat del club, la llengua i la identitat catalana. Els Catalans Dragons i Sports Catalunya han signat un conveni que garanteix la presència de la llengua a la megafonia durant els partits a casa i la traducció al català dels diversos documents de propaganda.

Em retrobareu al micro doncs a partir del 17 de febrer pel partit d ‘inauguració del nou estadi Gilbert Brutus : Catalans Dragons – Wigan.

A continuació l’article publicat a diari « L’Indépendant »

Conveni entre els Catalans Dragons i Sports Catalunya / Convention entre les Catalans Dragons et Sports Catalunya dans Esports/Sports pdf L’indépendant 16.01.07.pdf

Ci-dessus article publié sur le journal « L’Indépendant »

Les Catalans Dragons ,équipe Nº1 du rugby XIII nord catalan participeront pour la seconde année à la Super League , la plus importante compétition de ce sport en Europe. Dans l’objectif de promouvoir la catalanité du club, la langue et l’identité catalane. Les Catalans Dragons et l’association Sports Catalunya ont signé une convention qui garantit la présence de la langue catalane sur la sonorisation pendant les matchs à domicile et la traducion au catalan de divers documents de promotion.

Vous me retrouverez donc au micro à partir du 17 février pour le match d’inauguration du stade Gilbert Brutus : Catalans Dragons-Wigan.

Vauban au patrimoine de l’UNESCO ! Vauban al patrimoni de la UNESCO !

Dimanche 7 janvier 2007

VAUBAN AU PATRIMOINE DE L’UNESCO !

(Versió en català a continuació)

Le journal « l’Indépendant » confirme la sélection des fortifications et citadelles de l’ingénieur du roi soleil Louis XIV à la candidature pour l’inscription au patrimoine de l’UNESCO. Quinze sites sont sélectionnés entre eux Villefranche de Conflent et Mont-Louis.  Même si je comprends les raisons économiques de cette candidature je ne peux que m’interroger sur la cohérence et la pertinence de ce choix en effet sur le site web de l’UNESCO je lis «  L’objectif que s’est fixé l’Organisation est vaste et ambitieux : construire la paix dans l’esprit des hommes à travers l’éducation, la science, la culture et la communication » ou plus loin « la paix est une démarche volontaire qui repose sur le respect de la différence et le dialogue … l’établissement d’une culture de paix fondée sur les droits de l’homme et de la démocratie ». Que vient donc faire l’ œuvre du Marquis de Vauban dans ce contexte. Les fortifications dont il a été l’ingénieur en Catalogne Nord sont les témoins de l’occupation française après le Traité des Pyrénées qui annexe les territoires septentrionaux     de la Catalogne à la suite de la longue guerre des « Segadors ». Les comtés nord catalans entraient alors dans un royaume où la législation royale réduisait sans cesse le champs des libertés locales. Le roi de France Louis XIV dont Sébastien La Preste Vauban était le serviteur n’était en rien un souverain animé par le respect de la différence et le dialogue. Le Traité des Pyrénées faussement nommé « la paix des Pyrénées » n’a pas été accepté d’ emblée par les catalans des comtés du nord. Ils s’en suivit des rébellions et révoltes qui furent réprimés très durement. Durant de nombreuses années c’est la révolte des « Angelets » qui opposa aux français une dure résistance. Née dans le Vallespir en 1663 avec à sa tête Josep de la Trinxeria elle gagna le Conflent et ne fut  réduite qu’en 1672, année comme par hasard de la destruction du château de Rià ordonnée par le roi. S’ensuivirent des emprisonnements (le plus souvent au Castillet de Perpignan), des mises aux galères et des exécutions. Pour l’exemple le village de Pi en Conflent fut complètement détruit. Manuel Descatllar acteur de la conspiration de Villefranche en 1674 ayant avoué les faits fut détenu, jugé pour crime de lèse-majesté, torturé et exécuté une heure plus tard sur la place de la Loge à Perpignan. Francesc Soler consul de Villefranche connut le même sort. Carles de Llar fut mutilé et achevé dans son agonie. Les têtes des trois hommes furent exposées dans des cages de fer à l’entrée de Villefranche… La terreur continua tout le siècle, ce sont prés de 30 000 soldats qui résidaient dans la province « réputée étrangère du Roussillon » dont 4 000 à Mont-Louis certainement pas pour protéger les cerdans qui acceptèrent difficilement la partition de la Cerdagne.  S’en suivit une période de francisation, alors qu’en 1659 l’unique langue était le catalan, en 1672 on obligea les consuls de Perpignan a ouvrir des écoles où l’on enseignait seulement en français. on interdit aussi aux Roussillonnais d’étudier au Principat de  Catalunya. En 1700 la langue française est imposée pour tout acte administratif ou judiciaire. La révolution française ne revient pas sur les décisions royales et considère le catalan comme la langue des révoltés et des ennemis.

Certes, Sébastien la Preste Vauban n’est pas responsable de tout cela, mais il est évident que les constructions dont il est l’architecte sont les outils et témoins de cette épisode de l’histoire qui en aucun cas n’est cohérente avec les droits de l’homme et de la démocratie et le respect de la différence, critères évoqués par l’UNESCO. Il est responsable par contre de la destruction d’édifices de grande valeurs principalement à Collioure, Villefranche de Conflent et Ria. Si les constructions de Vauban méritent par leur qualités architecturales d’être mis en avant ce n’est à mon avis pas dans le cadre de l’UNESCO. 

D’autres anti Vauban : http://www.identitecomtoise.net/nonavauban.php

Ce qu’il reste du château de Rià

castellderirequadrat.jpg 

El que resta del castell de Rià 

VAUBAN AL PATRIMONI DE LA UNESCO !

El diari «l’Independant» confirma la selecció de les fortificacions i ciutadelles de l’enginyer del rei sol Louis XIV a la candidatura per a l’inscripció al patrimoni de la UNESCO. Quinze paratges són seleccionats entre ells Vilafranca de Conflent i Montlluís. Fins i tot si comprenc les raons econòmiques d’aquesta candidatura em puc que interrogar sobre la coherència i la pertinència d’aquesta tria. En efecte sobre el lloc web de la UNESCO llegeixo «L’objectiu que s’ha fixat l’Organització és vast i ambiciós : construir la pau en l’esperit dels homes a través de l’educació, la ciència, la cultura la comunicació » o més lluny « la pau és un procés voluntari que reposa sobre el respecte de la diferència i el diàleg… L’establiment d’una cultura de pau fundada en els drets humans i democràcia». Que ve doncs fer l’obra del Marquès de Vauban en aquest context. Les fortificacions de les quals ha estat l’enginyer a la Catalunya del Nord són els testimonis de l’ocupació francesa després del Tractat dels Pirineus que annexa els territoris septentrionals de Catalunya resultant de la llarga guerra dels «Segadors». Els comtats nord catalans entraven llavors en un regne on la legislació reial reduïa sense parar els camps de les llibertats locals. El rei de França Louis XIV del qual Sébastien La Preste Vauban era el servidor no era en res un sobirà animat pel respecte de la diferència i el diàleg. El Tractat dels Pirineus falsament designat «la pau del Pirineu» no ha estat acceptat d’entrada pels catalans de comtats del nord. En el cap de dos anys s’oganitzaren rebel·lions i revoltes que van ser reprimides molt durament. Durant nombrosos anys és la revolta dels «Angelets» que va oposar als francesos una difícil resistència. Nascuda en el Vallespir el 1663 amb al seu cap Josep de la Trinxeria va guanyar el Conflent i no va ser reduïda fins el 1672, any com per casualitat de la destrucció del castell de Rià ordenada pel rei. Va ser seguida per empresonaments (més sovint al Castellet de Perpinyà), condemnes a les galeres i  les execucions. Per l’exemple el poble de Pi en Conflent va ser completament destruït. Manuel Descatllar actor de la conspiració de Vilafranca el 1674 que havia reconegut els fets va ser detingut, jutjat per a crim de lesa-majestat, torturat i executat una hora més tard sobre la plaça de la Llotja a Perpinyà. Francesc Soler cònsol de Villefranche va conèixer el mateix destí. Carles de Llar va ser mutilat i va ser matat en la seva agonia. Els caps dels tres homes varen ser exposats en gàbies de ferro en l’entrada de Vilafranca… El terror va continuar tot el segle, són prop de 30 000 soldats que residien a la província «considerada com estrangera del Rosselló» dels quals 4 000 a Montlluís, certament no pas per protegir els cerdans que van acceptar difícilment la partició de Cerdanya. Se’n va seguir un període d’afrancesament, mentre que el 1659 l’única llengua era el català, el 1672 es van obligar els cònsols de Perpinyà a obrir escoles on s’ensenyava només en francès es prohibeix als Rossellonesos estudiar al Principat de Catalunya. El 1700 la llengua francesa és imposada per a tot acte administratiu o judicial. La revolució francesa no torna sobre les decisions reials i considera el català com la llengua dels rebels i dels enemics.   Segur, Sébastien la Preste Vauban no és responsable de tot allò, però és evident que les construccions de les quals és l’arquitecte són les eines i testimonis d’aquesta episodi de la nostra història que en cap cas no és coherent amb els drets humans i democràcia i el respecte de la diferència, criteris evocats per la UNESCO. És responsable en canvi de la destrucció d’edificis de gran valors principalment a Cotlliure, Vilafranca de Conflent i Rià. Si les construccions de Vauban i no contesto el seu geni mereixen per les seves qualitats arquitectòniques ser valorades és certament en el marc de la UNESCO.

Altres anti Vauban : http://www.identitecomtoise.net/nonavauban.php 

   

De dreta o d’esquerra ? De droite ou de gauche ?

Mercredi 3 janvier 2007

 De dreta o d’ esquerra ?

Aquest blog és un blog polític. Apassionat de vida pública, involucrat dins la vida associativa però elegit en lloc, us faré part de les meves opinions, valoracions sobre temes diversos.

Evidentment aquest blog serà narcisista, egocèntric, el que és, ho cal dir, el cas de totes les persones o quasi que es dediquen a la política el que evidentment no impedeix la dedicació i l’altruisme. Sí, vull ser al servei de la gent, perquè estimo la gent i que m’agrada.

«Comme une langue ancienne                                             

Qu’on voudrait massacrer,                                                       

Je veux être utile                                                                                    

 À vivre et à rêver. »            

(Com una llengua antigua

que es vol massacrar

jo vull ser útil

a viure i a somiar)

Etienne Roda-Gil

Tornem a la pregunta: de dreta o d’esquerra ? Ni l’un, ni l’altre. Els de dretes consideraran que sóc d’esquerres, els d’esquerres consideraran que sóc de dretes… De fet tot i que vinc d’una família tradicionalment a l’esquerra i que voto quasi sempre candidats que es situen a les esquerres, la meva acció política es vol fora d’aquest esquema. Aquest clivatge em molesta, és d’actualitat ? És encara vàlid ? Quants homes o dones que es diuen d’esquerra i al dia dia tenen actituds similars a tesis de dretes. Quants amb una etiqueta de dreta actuen a l’àmbit social amb dignitat i eficàcia.

Sóc catalanista, no pas en raó dels meus orígens catalano-andaluses, però perquè visc a Catalunya. Perquè aquesta noció, no és una noció tancada, ans el contrari, ser català no és una qüestió d’ origen, de cognom. És una realitat lligada al territori on vivim, a la seva història la seva cultura, i la seva situació geogràfica, simplement a la seva gent que tenen un destí comú més enllà de les fronteres imposades. És perquè hem d’apropar el poder de decisió de la població i desitjo una Europa oberta, una Europa dels pobles lliures dels seus destins.

 

De droite ou de gauche ?

Ce blog est un blog politique. Passionné de vie publique, impliqué dans la vie associative mais élu nulle part, je vais donc vous faire part de mes opinions, mes avis sur divers sujets…

Evidemment ce blog sera narcissique, égocentrique, ce qui est, faut bien le dire, le cas de toutes les personnes ou presque qui se consacrent à la politique ce qui n’empêche nullement le dévouement et l’altruisme. Oui, je veux être au service des gens, parce que j’aime les gens, et j’aime ça :

«Comme une langue ancienne
Qu’on voudrait massacrer,
Je veux être utile
À vivre et à rêver. »

(Etienne Roda Gil).

Revenons à la question : de gauche ou de droite ? Ni l’un, ni l’autre. Ceux de droite considèreront que je suis à gauche, ceux de gauche considèreront que je suis à droite…En fait bien que je vienne d’une famille traditionnellement à gauche et que je vote presque toujours pour des candidats se situant à gauche, mon action politique se veut ailleurs. Ce clivage me dérange, est-il d’actualité ? Est-il encore valable ? Combien d’hommes ou de femmes se disent de gauche et au jour le jour ont une attitude similaire aux thèses de la droite. Combien avec une étiquette de droite et agissent sur le plan social avec dignité et efficacité… Je suis catalaniste, non pas à cause de mes origines, catalano-andalouses, mais parce que je vis en Catalogne. Parce que cette notion n’est pas une notion fermée bien au contraire, être catalan n’est pas une question d’origine, de nom de famille. C’est une réalité liée au territoire où l’on vit, à son histoire, à sa culture, à sa situation géographique, simplement à ses gens qui ont un destin commun au delà des frontières imposées. C’est parce que nous devons rapprocher le pouvoir de décision de la population que je souhaite une Europe ouverte, une Europe des peuples libres de leur destin.