Archive pour avril 2007

Jo, voti Bayrou / Moi, je vote Bayrou

Dimanche 15 avril 2007

(Version française ci-dessous) 

Jo, voti Bayrou 

Normalment a cada elecció de l’estat francès voti un candidat d’esquerra. A les primeres voltes sol ser un “petit” candidat, el meu vot en tinc consciència és un vot a utilitat limitada atès que el sistema francès pateix d’un dèficit democràtic i que afavoreix una bipolarització extrema. No sé perquè, deu ser degut a la meva cultura de net de “rojo”, tinc una gran simpatia pels comunistes tanmateix trobo anormal que amb resultats electorals tan minses puguin tenir una representació al parlament més elevada que partits que freguen els 20 % i que no en tenen cap… Aquests que no nomenaré son els meus principals enemics en política els altres son adversaris… Bé , dels 12 candidats a la presidencial, n’hi a dos que tenen un discurs bastant clar sobre la diversitat dels pobles que formen la república francesa: Dominique Voynet i François Bayrou, tres candidats que trobo massa de dretes: Le Pen, De Villiers, Sarkozy. La senyora Royal acaba de demostrar el seu nacionalisme francès… Amb François Bayrou comparteixo molts plantejaments moltes idees, segur que els meus companys d’esquerra diran que és de dreta, jo crec a la noció de centre, a la “centralitat” política. L’UDF és el partit polític estatal el més a prop de Convergència Democràtica de Catalunya. A més pels que no volen veure Nicolas Sarkozy president, em sembla que la solució és portar Bayrou a la segona volta.

Moi, je vote Bayrou 

 Normalement à chaque élection de l’état français je vote pour un candidat de gauche. Aux premiers tours mon vote va vers un « petit » candidat, j’en ai conscience c’ est un vote “à utilité limitée” étant donné que le système français souffre d’un déficit démocratique qui favorise une bipolarisation extrême. Je ne sais pas pourquoi, ce doit être dû à ma culture de petit fils de « rojo », j’ai une grande sympathie pour les communistes toutefois je trouve anormal qu’avec des résultats électoraux si minces ils puissent avoir une représentation au parlement plus élevée que des partis qui frolent les 20 % et qui n’en n’ ont pas.  Ceux-ci que je ne nommerai pas sont mes principaux ennemis en politique, les autres sont des adversaires… Bien, des 12 candidats à la présidentielle, en y à deux qui ont un discours assez clair sur la diversité des peuples qui forment la République Française : Dominique Voynet i François Bayrou, trois candidats que je trouve trop à droite : Le Pen, De Villiers, Sarkozy. Madame Royal vient de démontrer son nationalisme français… Avec François Bayrou je partage beaucoup de points de vue, beaucoup d’idées, il est certain que mes camarades de gauche diront qu’il est de droite. Moi je crois à la notion de centre, à la « centralité » politique. L’UDF est le parti politique d’envergure étatique  le plus près de Convergència Democràtica de Catalunya. En plus pour ceux qui ne veulent pas voir Nicolas Sarkozy président, il me semble que la solution est de porter Bayrou au deuxième tour.    

Cantó d’Oleta / Le canton d’Olette

Samedi 14 avril 2007

Han estat nombrosos els que han manifestat contra la desaparició del cantó d’Oleta. La situació és molt preocupant, més avancem en el temps, menys hi ha progressos sobre la necessitat de mantenir a cada zona del territori serveis públics, activitats econòmiques i ocupació de forma igualitària. Els càlculs son fets, semblaria, amb una certa fredor a partir de despatxos ubicats en ciutats amb una percepció teòrica dels problemes en tot cas no viscuda directament. En l’absolut un ciutadà en zona rural té el mateix valor que un ciutadà urbà és un principi republicà però els “ciutadans-ciutadans” son més nombrosos i doncs tenen més força, sense voler-ho individualment és com una força de gravetat… Els endevinaments es succeeixen amb una certa irresponsabilitat i afebleixen la capacitat pròpia del cantó de viure plenament. El buiden de les seves substàncies per exemple el trasllat del centre de reeducació funcional a Sant Esteve serà un gota d’aigua dins el conjunt de l’economia de la plana del Rosselló en canvi el tancament de Toès els banys serà un drama per l’alt Conflent. La Catalunya Nord cada dia té més l’aspecte d’un monstre amb un cap enorme que seria la plana del Rosselló i un cos petit que seria la resta del territori. És absolutament necessari i urgent de plantejar-se la qüestió de l’equilibri demogràfic del departament i això és un tema íntimament lligat a la construcció “geo-administrativa” de l’estat. 

El problema de fons no és el problema de la desaparició o no d’un cantó, aquesta estructura no n’és una justament, és només una circumscripció electoral buida de contingut sense cap competència pròpia que serveix a elegir un representant a l’assemblea departamental on la funció és més la representació de la seva força política sobre l’escaquer on els partits mouen peces que la representació territorial. El conseller general no té cap obligació institucional i pràctica de tenir lligams forts amb els municipis, sovint batlle d’un municipi escombra sovint cap a casa i pot passar el seu mandat com ho fan molts sense gaire preocupar-se de la seva circumscripció cantonal. Fa uns anys els lligams amb el territori era més estrets, però ara a la majoria dels casos reacciona als problemes amb un temps de retard i desprès de la sol·licitació de població com fos el cas al Conflent per la maternitat de Prada, la carretera nacional 116, la línia SNCF… El sistema, en aquest aspecte com en molts d’altres de la República és anacrònic i no correspon a les necessitats actuals i totalment ineficaç. A l’escala del departament seria bo apropar-se d’una forma semblant a la dels consells comarcals amb les comunitats de municipi ens hi apropem, només caldria que les lògiques territorials no siguin enterbolides per motius conjunturals d’amistats polítiques que distorsionen les cohesions naturals. El cantó d’Oleta amb una demografia feble i econòmicament moribund malgrat una revifalla recent és un dels primers a patir indirectament del problema. El fet de no tenir estructura on la representació de la població a través dels municipis té costum d’expressar-se i d’actuar perjudica la cohesió i l’eficàcia com seria el cas de la plantilla d’una empresa o d’un equip esportiu. 

 Le Canton d’Olette 

Celles et ceux qui ont manifestés contre la disparition du canton d’Olette ont été nombreux. La situation est très préoccupante, plus nous avançons dans le temps, moins il y a des progrès sur la nécessité de maintenir à chaque zone du territoire des services publics, activités économiques et occupation de forme égalitaire. Les calculs sont faits, semblerait-il, avec une certaine froideur à partir de bureaux situés en villes avec une perception théorique des problèmes en tout cas non vécue directement. Dans l’absolu un citoyen en zone rurale a la même valeur qu’un citoyen urbain, c est un principe républicain cependant les citoyens-citadins sont les plus nombreux et ils ont donc plus de force, sans le vouloir individuellement, c’est comme une force de gravité… Les évènements se succèdent avec une certaine irresponsabilité et affaiblissent la capacité propre du canton de vivre pleinement. Ils le vident de ses| substances. Par exemple le déplacement du centre de rééducation fonctionnelle à Saint-Estève sera une goutte d’eau dans l’ensemble de l’économie de la plaine du Roussillon en revanche la fermeture de Thuès les bains sera un drame dans le haut Confluent. La Catalogne Nord  a chaque jour a plus l’aspect d’un monstre avec une tête énorme qui serait la plaine du Roussillon et un corps petit qui serait le reste du territoire. Il est absolument nécessaire et urgent de considérer la question de l’équilibre démographique du département et c’est un sujet intimement lié à la construction « geo-administrative » de l’état  Le fond du problème n’est pas le problème de la disparition ou pas d’un canton, cette structure n’en est pas une justement, elle est seulement une circonscription électorale vide de contenu sans aucune compétence propre qui sert à élire un représentant à l’assemblée départementale où la fonction est  plus la représentation de sa force politique sur l’échiquier où les partis déplacent les pièces que la représentation territoriale. Le conseiller général n’a aucune obligation institutionnelle et pratique d’avoir des liens forts avec les municipalités, souvent maire d’une municipalité il tire la couverture à soi et son mandat peut passer comme beaucoup le font sans trop se préoccuper de sa circonscription cantonale. Il y a quelques années les liens avec le territoire étaient plus étroit, mais maintenant dans la plus part des cas il réagit aux problèmes avec un certain temps de retard  suite à la sollicitation de la population comme ce fut le cas pour le cas la maternité de Prades, la route nationale 116, la ligne SNCF… Le système, dans cet aspect comme en beaucoup d’autres de la République est anachronique et ne correspond pas aux nécessités actuelles est totalement inefficace. À l’échelle du département il serait bon de s’approcher d’une forme semblable à celle des conseils « comarcals » ; avec les communautés de municipalité nous nous y approchons, il faudrait seulement que les logiques territoriales ne soient pas troublées par des motifs conjoncturels d’amitiés politiques qui dénaturent les cohésions naturelles. Le canton d’ Olette avec une démographie faible et économiquement moribond malgré une renaissance récente est un des premiers à souffrir indirectement du problème. Le fait de ne pas avoir de structure où la représentation de la population à travers les municipalités a de l’habitude de s’exprimer et d’agir nuit à la cohésion et à l’efficacité comme ce serait le cas du personnel d’une entreprise ou d’une équipe sportive.