Archive pour juin 2007

Resultats Législatives

Samedi 16 juin 2007

Benvolguts lectors del meu blog teniu aquí en fitxer el resultat de les eleccions legislatives a la Catalunya Nordi particularment els dels partits catalanistes amb un comparatiu amb els precedents comicis des del 1997

Cher lecteurs vous trouverez en fichier joint le résultat des ´lections législatives pour la Catalogne Nord et particlèrement ceux des partis catalanistes avec un comparatif par rapport aux élections précédentes depuis 1997.

Resultats Législatives dans Politique doc legislatives2007.doc

Diguem-ho / Disons le

Lundi 4 juin 2007

La majoria del moviment cultural català s’ha pronunciat contra la inscripció a la UNESCO de les fortaleses imaginades per l’arquitecte militar Vauban al servei d’en Lluís XIV. Aquesta oposició no és pas en contra d’aquest patrimoni que és res més que la materialització d’un fet històric. Vist el que pot portar en matèria d’atractiu turístic i del desenvolupament rural és normal que s’el vulgui valorar i hi estem d’acord. Però de tota evidència aquest vestigis que tingueren com a raó de fer efectiva l’ocupació militar de les terres catalanes del nord aleshores recentment annexionades per França, no tenen res a veure de amb els principis bàsics de la UNESCO: pau, diàleg, humanisme… Participar en aquesta operació de glorificació d’en Vauban és ofendre la memòria dels que han defensat la nostra terra en aquesta època i que hi han deixat la vida. Per exemple amb una certa ignorància l’ajuntament de Rià-Cirac ha publicat un especial Vauban al seu butlletí municipal, quan és segurament un dels pobles que ha més sofert de les conseqüències negatives de l’ocupació. Un candidat a les eleccions legislatives, suposadament catalanista, té un actitud ambigüa sobre el tema. Tenir el suport de batlles per guanyar alguns vots justifica aquesta actitud ? El combat contra l’apel·lació “Septimanie” no és el mateix tipus combat, en el fons, que el contra Vauban a la UNESCO ?… Les meves paraules no tindran mai la força dels versos del malaguanyat Joan Pau Giné us els deixi a tots i sobretot als candidats per  reflexió:

 

 Vols que voleu la llibertat

que la porteu dins del programa

vos demanarem la caritat

d’una existència catalana

i vos deixem la llibertat

de vos disputar els afers

d’un país generós de guerres

que nos ha pas mai estimat

Diguem-ho

  

Vos que teniu la dignitat

com principal referència

respecteu nostra identitat

que és n dret a la diferència

i vos deixem la dignitat

de vos fer col·laboradors

d’un país colonitzador

que nos ha pas mai respectat

Diguem-ho

  

Vos que voleu l’electorat

que condiciona la misèria

vos direm catalanitat

amb el nostre afany de sempre sere

I vos deixem l’electorat

si hem de fer el ramat d’ovelles

ja que amb les vostres cantarelles

acabem de ser afrancesats

Diguem-ho

  

… Bé, la paraula és als electors

La majorité du mouvement culturel catalan s’est prononcé contre l’inscription à l’ UNESCO des forteresses imaginées par l’architecte militaire Vauban au service de Louis XIV. Cette opposition n’est pas en contre du patrimoine qui n’est rien de plus que la matérialisation d’un fait historique. Vu ce que cela peu apporter en matière d’attractivité touristique  et du développement rural c’est normal que l’on veuille le mettre en valeur et nous y sommes d’accord. Mais de toutes évidences ces vestiges eurent pour raison d’être de faire effective l’occupation militaire des terres catalanes du nord alors récemment annexées par la France n’ont rien à voir avec les principes basiques de l’UNESCO : paix, dialogue, humanisme… Participer à cette opération de glorification  de Vauban c’est offenser la mémoire de ceux qui ont défendu notre terre à cette époque et qui y ont laissé la vie . Par exemple avec une certaine ignorance la mairie de Rià-Cirac a publié un spécial Vauban sur son bulletin municipal, quand c’est sûrement un des villages qui a le plus souffert… Un candidat aux élections législatives, supposé catalaniste, a une actitude ambiguë sur le sujet. Avoir le soutien de maires pour gagner quelques justifie cette attitude ? Le combat contre l’appellation “Septimanie” n’est-il pas le même type de combat dans le fond que celui contre Vauban à l’UNESCO ? combat en el fons que el contra Vauban a la UNESCO ?… Mes mots n’auront jamais la force du regretté Joan Pau Giné, je vous les laisse à tous et surtout aux candidats pour réflexion

Vous qui voulez la liberté 

Qui la portez dans vos programmes 

On vous demande la charité  D’une existence catalane Et on vous laisse la liberté

 De vous disputer les affaires 

D’un pays généreux en guerre Qui ne nous a jamais aimé Disons-le   

Vous qui avez la dignité  Comme principale référence Respectez notre identité 

Qui est un droit à la différence

 Et on vous laisse la dignité D’être des collaborateurs D’un pays colonisateur

 Qui ne nous a jamais respecté

 Disons-le 

Vous qui cherchez l’électorat 

Conditionné par la misère 

On vous dit « catalanité » De notre soif de toujours être Et on vous laisse l’électorat 

Qui n’est qu’un troupeau de moutons 

Car avec toutes vos romances 

On finit par être francisé 

 Disons-le    Bien, la parole est aux électeurs…