GRÀCIES…

enricbalaguerlacasa.jpg

 

Traduction française ci-dessous

Molts de vosaltres ja sabeu que he tornat a la Casa de la Generalitat a Perpinyà. Primer empleat d’aquesta estructura he estat acomiadat d’una forma molt bruta de part d’uns dirigents d’esquerra. Comentaré més endavant alguns detalls. Amb aquestes ratlles vull agrair tots els que m’han donat suport. Alguns moralment, altres molt concretament redactant una atestació que va .servir al Conseil des Prud’hommes” (tribunal laboral). A final del mes de març els dirigents del govern van acceptar re-contractar-me. Visc aquest retorn sense esperit de revenja ni venjança. El “Conseil des Prud’hommes ha condemnat la Casa de la Generalitat ha dictaminat la justícia, i el govern de Catalunya ha reparat la injustícia. El que vull subratllar és que al marge de la feina, diversos aspectes són agradables. El primer de tot: sentir el despertador al matí, aixecar-se i anar treballar, m’agrada treballar, era insuportable viure sense saber de que demà seria fet, de sentir-se socialment fora d’una categoria de la societat, i de no fer el que m’agrada. L’altre plaer és tornar agafar el tren aquest transport no prou utilitzat però que al meu sentit és el mes eficaç per anar de Prada a Perpinyà cada dia. Menys cansador, amb un impacte mediambiental inferior a la resta dels mitjans i un lloc de convivència, de trobades i ha vegades de solidaritat. Un altre aspecte que m’ha sorprès és l’actitud de la gent, dels revisors del tren, dels comerciants de la zona de la plaça dels Peluts, que m’han demostrat simpaties  » estem contents que hagis tornat » m’ha dit una comerciant. Moltes paraules  agradables que em semblen sinceres i no complaents de proveïdors, de col·laboradors habituals de la Casa de la Generalitat… I també aprofitar del centre ciutat de Perpinya del seu encant de la vida que hi belluga. Quin sofriment ha estat el meu acomiadament ! Ara torno a fer el que per a mi era més que una feina. El meu paper, la meva funció és un modest lloc de treballador bàsic no es cap càrrec com m’ho va dir no fa gaire una persona, Però serveixo el meu País simplement amb passió i humilitat. El món cultural nord-catala, a l’excepció d’un parell de persones, m’ha donat suport, no ho faré més llarg. Gràcies. 

Beaucoup d’entre vous savez déjà que je suis retourne a la Casa de la Generalitat à Perpinyà. Premier employé de cette structure j’ai été  licencié de façon très brutale par des dirigeants de gauche. J’expliquerais ultérieurement  certains détails. Avec ces quelques lignes je veux simplement remercier ceux qui m’ont soutenu, certains moralement d’autres plus concrètement en rédigeant une attestation qui a servi au Conseil des Prud’hommes. A la fin du mois de mars les dirigeants du gouvernement catalan ont accepte de me contracter. Je vis ce retour sans esprit de revanche. Le Conseil des Prud’hommes a condamne  la Casa de la Generalitat a prononce la justice et le gouvernement de Catalogne a répare l’injustice. Ce que je veux souligner c’est qu’en marge du travail, divers aspects sont agréables. Le premier de tous, entendre le réveil  le matin, se lever et aller travailler, j’aime travailler, c’est insupportable de vivre sans savoir de quoi demain sera fait, de se sentir socialement en dehors d’une catégorie de la société et de ne plus pouvoir faire ce qui nous plaisait tant   d. L’autre plaisir est de reprendre le train ce transport pas assez utilise et qui a mon sens est le plus efficace pour aller de Prades a Perpignan chaque jours. Moins fatiguant avec un impact environnemental  inferieur au reste des autres moyens i un lieu de convivialité et d’échange et parfois de solidarité. Un autre aspect qui m’a surpris c’est l’attitude des contrôleurs du train, des commerçants de la zone de la Place des Poilus, qui m’ont démontrés leur sympathie « nous sommes content que tu sois revenu » m’a dit une commerçante. De nombreuses paroles agréables qui me semblent sincères i non complaisantes de fournisseurs habituels de la Casa de la Generalitat… Et aussi le fait de profiter du centre ville de Perpignan de son charme, de la vie qui bouge. Quelle souffrance a été mon licenciement !  Aujourd’hui je recommence à faire ce qui était mon travail. Mon rôle ma fonction est celle d’un modeste poste de travail basique il ne s’agit pas d’un poste important de cadre pas un « càrrec » comme on dit en catalan. Mais je sers mon Pays avec passion et humilité. Le monde culturel catalan,  à l’exception d’une paire de personne m’a soutenu, je ne le ferais pas plus long : Merci. 

Laisser un commentaire