• Accueil
  • > Infrasructure/infraestructura

Archive de la catégorie ‘Infrasructure/infraestructura’

Réponse au Comité de ligne SNCF Villefranche de C.- Perpignan

Mercredi 9 mars 2011

lettrefranoispicq.jpglettrefpicq.jpg

Dels Trens…

Mardi 1 février 2011

images.jpg

els trens helvètics

(Traduction française ci-dessous)

Fa un parell de mesos vaig assistir a les « Diades científiques sobre els trens de Muntanya ». Bona iniciativa del Parc Natural Regional del Pirineu Català per celebrar el centenari del nostre Tren Groc, que alguns li diuen de Cerdanya però que fa més de la meitat del seu recorregut al Conflent. Ah, però em podríeu dir que va cap a la Cerdanya, i jo ho contestaré que depèn d’on sortim. Aquest tren ha estat a la història tan important per baixar de Cerdanya que com per hi pujar… És el tren de Cerdanya i Conflent o de Conflent i Cerdanya.En el discurs d’obertura el Conseller General Jean-Louis Alvàrez, antic « cheminot » (ferroviari), ens va parlar de la importància de tren (ara) groc, va recordar la visita del president de la regió Llenguadoc-Roselló el 18 de juliol passat. Durant el parlament « l’amic Georges » havia fet una proposta : que el Tren Groc vagi fins a Perpinyà.  La idea al meu parer és res més que una « Frechada« , per no dir una collonada. El més sorprenent és que un professional dels transports com és el Sr. Alvàrez i responsable d’aquest sector al Consell General no enterri aquesta proposta tan és estúpida… Fer baixar el Tren Groc fins a Perpinyà necessitaria el pas de les vies en amplada mètrica i una alimentació amb tercer rall és a dir una gran inversió…  Al contrari de la línia : Vilafranca de Conflent- Lator de Querol, que és ara principalment turística, la que va de Perpinyà a Vilafranca hauria i ha de ser utilitzada pels desplaçaments quotidians professionals, útils i regulars. Per això cal un tren que sigui, modern, puntual, eficaç amb un funcionament pendular i horaris amb cadències. Fer baixar el Tren Groc és una proposta estrafolària quan la Catalunya Nord està deficitària en infraestructures ferroviàries. Seria bé en canvi plantejar-se l’obertura d’una línia Perpinyà- Ceret, d’una altra Perpinyà-Axat i facilitar la comunicació amb Figueres, amb preu més assequibles que els que ens oferirà el TGV. A l’hora on ens preguntem sobre la sostenibilitat és urgent pensar a crear una oferta que sigui una alternativa seriosa al tot automòbil. 

Brassens cantava « On pardonne a tous ceux qui nous ont offensés les morts sont tous des braves types » No és un motiu, amb tot el respecte, per el difunt, per perpetuar les bajanades de l’home «animal polític » que era el Georges Frêche. Entenc el Sr.Àlvarez, que aprecio d’altra banda, el Tren Groc és la seva vida, i reacciona amb el cor, amb sentiments. Si s’havia quedat més enllà de l’inauguració hauria vist com els suïssos organitzen el transport en llur país de muntanya. Vetllant a la complementarietat dels diferents mitjans, no posar per exemple un bus en el mateix trajecte que un tren, (el bus a 1 €, perjudica el transport ferroviari i finalment tot el transport públic) ; intentar de construir els centres d’ensenyament secundaris aprop de les estacions de tren, fer de tal manera que el transport públic sigui l’opció més evident, més simple. Han comprovat que més s’augmenta l’oferta més la clientela augmenta i per cert parlen de clientela i no d’usuari. Aquest matis em sembla important, no estic segur que inconscientment es considera igual un client que un usuari. El client és a dir el que paga té més força.. Res no és repetible a l’idèntic però seria bé inspirar-se d’aquests exemples…

Hem de retrobar la cultura de la mobilitat de forma que sigui col·lectiva i sostenible. També els que viuen al món rural han de disposar d’una oferta àmplia i digne… Si ens comparem als suïssos tenim anys i panys de retard… S’hi cal posar ara. En primer lloc tenim un gran defecte a nivell repartició de competències: el transport urbà depèn dels municipis, el transport per carretera depèn del Consell General, el ferroviari del Consell Regional. Pel primer cas es pot entendre pel segon i tercer és incoherent necessitem una alta autoritat del transport de viatgers que pugui coordinar el conjunt amb eficàcia 

 

El camí serà llarg només cal trobar les bones vies… 

En français :

Il y a une paire de mois j’ai assisté aux « journées scientifiques sur les trains de montagne ». Une bonne initiative du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes pour célébrer le centenaire de notre Train Jaune que certains nomment de Cerdagne mais qui fait plus de la moitié de son parcours en Conflent. Ah, mais vous pourriez me dire qu’il va vers la Cerdagne et je vous répondrais que ça dépend d’ou l’on part. Ce train est dans l’Histoire aussi important pour descendre de Cerdagne que pour y monter… C’est le train de Cerdagne et Conflent ou de Conflent et Cerdagne. Lors de l’allocution d’ouverture le Conseiller General Jean-Louis Alvàrez, ancien cheminot, nous a parlé de l’importance du train (aujourd’hui) jaune, a rappellé la visite du président de la région Languedoc-Roussillon le 18 juillet dernier. Durant le discours «l’ami Georges » avait fait une proposition. que le train jaune arrive jusqu’a Perpignan. L’idée a mon sens n’est rien de plus qu’un « Frechade » pour ne pas dire une « couillounade ». Le plus surprenant est qu’un professionnel des transports comme Jean-Louis Alvarez et responsable de ce secteur au Conseil General n’enterre pas cette proposition tant elle est stupide… Faire descendre le Train Jaune à Perpignan nécessiterait le passage des voies en dimension métrique et installer un troisième rail ce qui représente un grans einvestissement. Au contraire de la ligne : Villefranche de Conflent- Latour de Carol, qui aujourd’hui principalement touristique, celle qui va de Perpignan a Villefranche, devrait  et doit être utilisée pour les déplacement quotidiens professionnels, utiles et réguliers. Faire descendre le Train Jaune a Perpignan est une proposition loufoque quand la Catalogne Nord est déficitaire en infrastructures ferroviaires. Il serait bien par contre de se poser la question de l’ouverture d’une ligne Perpignan-Céret, d’une autre Perpignan-Axat et de faciliter la communication avec Figueres, avec des prix plus accessibles que ceux que nous offrira le TGV. Au moment ou on s’interroge sur le développement durable il est urgent de penser à créer ne offre qui soit une alternative sérieuse au tout automobile.  

Brassens chantait « On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés les morts sont tous des braves types » Ce n’est pas une raison, avec tout le respect pour le défunt, de perpétuer les sottises de l’homme « animal politique » qu’était Georges Frêche. Je comprends M. Alvarez, , que j’apprécie par ailleurs, le Train Jaune c’est sa vie, et il réagi avec le cœur, avec les sentiments. S’ il était reste au-delà de l’ inauguration. Il aurait vu comme les suisses organisent le transport dans leur pays de montagne. Veillant à la complémentarité des divers moyens, en ne mettant pas par exemple un bus sur le même trajet qu’un train (le bus a 1 €, porte préjudice au chemin de fer et finalement a tout le transport public); en essayant de construire des établissements scolaires prés  des gares de train, en faisant de telle manière que le transport public soit l’option la plus évidente et la plus simple. Ils ont prouvé qu’en augmentant l’offre la clientèle augmente, au fait ils parlent de clientèle et non d’usager. Cette nuance me parait importante je ne suis pas sur que inconsciemment on considère le client égal à l’usager. Le client est celui qui paye et donc qui a plus de force…Rien n’est transposable a l’ identique mais il serait bien de s’inspirer de ces exemples

Nous devons retrouver la culture de la mobilité de telle manière qu’elle soit collective et inscrite dans le mouvement durable. Ceux qui vivent en milieu rural doivent disposer d’une offre large et digne… Si nous nous comparons aux suisses nous avons des années lumières de retard…Il faut s’y mettre dès maintenant. En premier lieu nous avons un grand  défaut au niveau de la répartition des compétences : les transports urbains dépendent des communes, les transports par route du Conseil General, le ferroviaire du Conseil Régional. Pour le premier cas on peut le comprendre pour le second et le troisième c’est incohérent nous avons besoin d’une haute autorité des transports de voyageurs qui puisse coordonner l’ensemble efficacement 

 Le chemin sera long il faut seulement trouver les bonnes voies.