Jo, voti Bayrou / Moi, je vote Bayrou

15 avril 2007

(Version française ci-dessous) 

Jo, voti Bayrou 

Normalment a cada elecció de l’estat francès voti un candidat d’esquerra. A les primeres voltes sol ser un “petit” candidat, el meu vot en tinc consciència és un vot a utilitat limitada atès que el sistema francès pateix d’un dèficit democràtic i que afavoreix una bipolarització extrema. No sé perquè, deu ser degut a la meva cultura de net de “rojo”, tinc una gran simpatia pels comunistes tanmateix trobo anormal que amb resultats electorals tan minses puguin tenir una representació al parlament més elevada que partits que freguen els 20 % i que no en tenen cap… Aquests que no nomenaré son els meus principals enemics en política els altres son adversaris… Bé , dels 12 candidats a la presidencial, n’hi a dos que tenen un discurs bastant clar sobre la diversitat dels pobles que formen la república francesa: Dominique Voynet i François Bayrou, tres candidats que trobo massa de dretes: Le Pen, De Villiers, Sarkozy. La senyora Royal acaba de demostrar el seu nacionalisme francès… Amb François Bayrou comparteixo molts plantejaments moltes idees, segur que els meus companys d’esquerra diran que és de dreta, jo crec a la noció de centre, a la “centralitat” política. L’UDF és el partit polític estatal el més a prop de Convergència Democràtica de Catalunya. A més pels que no volen veure Nicolas Sarkozy president, em sembla que la solució és portar Bayrou a la segona volta.

Moi, je vote Bayrou 

 Normalement à chaque élection de l’état français je vote pour un candidat de gauche. Aux premiers tours mon vote va vers un « petit » candidat, j’en ai conscience c’ est un vote “à utilité limitée” étant donné que le système français souffre d’un déficit démocratique qui favorise une bipolarisation extrême. Je ne sais pas pourquoi, ce doit être dû à ma culture de petit fils de « rojo », j’ai une grande sympathie pour les communistes toutefois je trouve anormal qu’avec des résultats électoraux si minces ils puissent avoir une représentation au parlement plus élevée que des partis qui frolent les 20 % et qui n’en n’ ont pas.  Ceux-ci que je ne nommerai pas sont mes principaux ennemis en politique, les autres sont des adversaires… Bien, des 12 candidats à la présidentielle, en y à deux qui ont un discours assez clair sur la diversité des peuples qui forment la République Française : Dominique Voynet i François Bayrou, trois candidats que je trouve trop à droite : Le Pen, De Villiers, Sarkozy. Madame Royal vient de démontrer son nationalisme français… Avec François Bayrou je partage beaucoup de points de vue, beaucoup d’idées, il est certain que mes camarades de gauche diront qu’il est de droite. Moi je crois à la notion de centre, à la « centralité » politique. L’UDF est le parti politique d’envergure étatique  le plus près de Convergència Democràtica de Catalunya. En plus pour ceux qui ne veulent pas voir Nicolas Sarkozy président, il me semble que la solution est de porter Bayrou au deuxième tour.    

Cantó d’Oleta / Le canton d’Olette

14 avril 2007

Han estat nombrosos els que han manifestat contra la desaparició del cantó d’Oleta. La situació és molt preocupant, més avancem en el temps, menys hi ha progressos sobre la necessitat de mantenir a cada zona del territori serveis públics, activitats econòmiques i ocupació de forma igualitària. Els càlculs son fets, semblaria, amb una certa fredor a partir de despatxos ubicats en ciutats amb una percepció teòrica dels problemes en tot cas no viscuda directament. En l’absolut un ciutadà en zona rural té el mateix valor que un ciutadà urbà és un principi republicà però els “ciutadans-ciutadans” son més nombrosos i doncs tenen més força, sense voler-ho individualment és com una força de gravetat… Els endevinaments es succeeixen amb una certa irresponsabilitat i afebleixen la capacitat pròpia del cantó de viure plenament. El buiden de les seves substàncies per exemple el trasllat del centre de reeducació funcional a Sant Esteve serà un gota d’aigua dins el conjunt de l’economia de la plana del Rosselló en canvi el tancament de Toès els banys serà un drama per l’alt Conflent. La Catalunya Nord cada dia té més l’aspecte d’un monstre amb un cap enorme que seria la plana del Rosselló i un cos petit que seria la resta del territori. És absolutament necessari i urgent de plantejar-se la qüestió de l’equilibri demogràfic del departament i això és un tema íntimament lligat a la construcció “geo-administrativa” de l’estat. 

El problema de fons no és el problema de la desaparició o no d’un cantó, aquesta estructura no n’és una justament, és només una circumscripció electoral buida de contingut sense cap competència pròpia que serveix a elegir un representant a l’assemblea departamental on la funció és més la representació de la seva força política sobre l’escaquer on els partits mouen peces que la representació territorial. El conseller general no té cap obligació institucional i pràctica de tenir lligams forts amb els municipis, sovint batlle d’un municipi escombra sovint cap a casa i pot passar el seu mandat com ho fan molts sense gaire preocupar-se de la seva circumscripció cantonal. Fa uns anys els lligams amb el territori era més estrets, però ara a la majoria dels casos reacciona als problemes amb un temps de retard i desprès de la sol·licitació de població com fos el cas al Conflent per la maternitat de Prada, la carretera nacional 116, la línia SNCF… El sistema, en aquest aspecte com en molts d’altres de la República és anacrònic i no correspon a les necessitats actuals i totalment ineficaç. A l’escala del departament seria bo apropar-se d’una forma semblant a la dels consells comarcals amb les comunitats de municipi ens hi apropem, només caldria que les lògiques territorials no siguin enterbolides per motius conjunturals d’amistats polítiques que distorsionen les cohesions naturals. El cantó d’Oleta amb una demografia feble i econòmicament moribund malgrat una revifalla recent és un dels primers a patir indirectament del problema. El fet de no tenir estructura on la representació de la població a través dels municipis té costum d’expressar-se i d’actuar perjudica la cohesió i l’eficàcia com seria el cas de la plantilla d’una empresa o d’un equip esportiu. 

 Le Canton d’Olette 

Celles et ceux qui ont manifestés contre la disparition du canton d’Olette ont été nombreux. La situation est très préoccupante, plus nous avançons dans le temps, moins il y a des progrès sur la nécessité de maintenir à chaque zone du territoire des services publics, activités économiques et occupation de forme égalitaire. Les calculs sont faits, semblerait-il, avec une certaine froideur à partir de bureaux situés en villes avec une perception théorique des problèmes en tout cas non vécue directement. Dans l’absolu un citoyen en zone rurale a la même valeur qu’un citoyen urbain, c est un principe républicain cependant les citoyens-citadins sont les plus nombreux et ils ont donc plus de force, sans le vouloir individuellement, c’est comme une force de gravité… Les évènements se succèdent avec une certaine irresponsabilité et affaiblissent la capacité propre du canton de vivre pleinement. Ils le vident de ses| substances. Par exemple le déplacement du centre de rééducation fonctionnelle à Saint-Estève sera une goutte d’eau dans l’ensemble de l’économie de la plaine du Roussillon en revanche la fermeture de Thuès les bains sera un drame dans le haut Confluent. La Catalogne Nord  a chaque jour a plus l’aspect d’un monstre avec une tête énorme qui serait la plaine du Roussillon et un corps petit qui serait le reste du territoire. Il est absolument nécessaire et urgent de considérer la question de l’équilibre démographique du département et c’est un sujet intimement lié à la construction « geo-administrative » de l’état  Le fond du problème n’est pas le problème de la disparition ou pas d’un canton, cette structure n’en est pas une justement, elle est seulement une circonscription électorale vide de contenu sans aucune compétence propre qui sert à élire un représentant à l’assemblée départementale où la fonction est  plus la représentation de sa force politique sur l’échiquier où les partis déplacent les pièces que la représentation territoriale. Le conseiller général n’a aucune obligation institutionnelle et pratique d’avoir des liens forts avec les municipalités, souvent maire d’une municipalité il tire la couverture à soi et son mandat peut passer comme beaucoup le font sans trop se préoccuper de sa circonscription cantonale. Il y a quelques années les liens avec le territoire étaient plus étroit, mais maintenant dans la plus part des cas il réagit aux problèmes avec un certain temps de retard  suite à la sollicitation de la population comme ce fut le cas pour le cas la maternité de Prades, la route nationale 116, la ligne SNCF… Le système, dans cet aspect comme en beaucoup d’autres de la République est anachronique et ne correspond pas aux nécessités actuelles est totalement inefficace. À l’échelle du département il serait bon de s’approcher d’une forme semblable à celle des conseils « comarcals » ; avec les communautés de municipalité nous nous y approchons, il faudrait seulement que les logiques territoriales ne soient pas troublées par des motifs conjoncturels d’amitiés politiques qui dénaturent les cohésions naturelles. Le canton d’ Olette avec une démographie faible et économiquement moribond malgré une renaissance récente est un des premiers à souffrir indirectement du problème. Le fait de ne pas avoir de structure où la représentation de la population à travers les municipalités a de l’habitude de s’exprimer et d’agir nuit à la cohésion et à l’efficacité comme ce serait le cas du personnel d’une entreprise ou d’une équipe sportive.  

Ministre i candidat / Ministre et candidat

28 février 2007

(version français ci-dessous) 

A les meves precedents cròniques he parlat de Ségolène Royal i d’en Georges Frêche. Alguns observadors podrien pensar que sóc de dretes i que critiqui aquestes personalitats representant d’un partit d’esquerres. Avui doncs el meu desacord irà cap al Senyor Sarkozy, aquest home té un actualment una responsabilitat important la del ministeri de l’interior. Podem suposar que de la manera que porta la seva campanya electoral s’hi dedica plenament i a 100 % i fins i tot 200 %. Tanmateix continua ocupant el càrrec de ministre, però les funcions és evident que no, aqueixes s’ en encarreguen els seus col·laboradors i mentrestant paguem una persona que es dedica a una altre activitat. Cap de nosaltres podria portar una campanya electoral municipal o cantonal i fer-ho sense demanar vacances o en cas de ser treballador independent deixar durant aquest període la seva feina. Al nivell el més alt de l’estat, es a dir quan es tracta de persones que no tenen cap problema econòmic és possible, i poques veus s’aixequen en contra. Si el ministre de l’interior pot dedicar-se a una altre missió de la qual perquè el paguem vol dir que no necessitem ministre ! És mitja broma, però és una qüestió de honestedat, en el cas de la cartera que ocupa és encara més ambigu quan és els seus serveis que organitzen i controlen les eleccions. Què costaria al Sr. Sarkozy fer aquest gest tan senzill que aclariria la situació. Dins la mateixa línia he sentit aquest 20 de febrer que els diputats i senadors arrossegaven els peus per anar al Congrés per debatre i votar modificacions a la Constitució…

Quina vergonya ! Paguem aquesta gent, els hi confiem el nostre futur i no honoren la confiança que dipositem en ells (o elles però no son tan nombroses). Ser diputat o senador és una funció aquesta és tradueix en una feina, el cor d’aquesta feina és legislar i això no es pot fer altrament que en participar a les sessions de les cambres. “La França l’estimes o la deixes” diu Sarkozy, si l’estimeu, respecteu les institucions que la componen i els ciutadans. L’absència dels elegits al les cambres legislatives és una manca de respecte a la República que diuen tan estimar. Tinc la temptació de dir « El ministeri o el parlament el respectes o el deixes »…

ebalaguer@mesvilaweb.cat

Dans mes précédentes chroniques j’ai parlé de Ségolène Royal et de Georges Frêche. Certains observateurs pourraient penser que je suis de droite et que je critique ces personnalités représentant un parti de gauche. Aujourd’hui mon désaccord ira donc vers Monsieur Sarkozy, cet homme a à l’heure actuelle une responsabilité importante : celle du ministère de l’intérieur. Nous pouvons supposer que de la manière dont il mène sa campagne électorale il s’y consacre pleinement et à 100% et même à 200 % .Toutefois il continue à occuper le poste de ministre, quand aux fonctions il est évident que non, celles-ci sont en charge de ses collaborateurs entre-temps nous payons une personne qui se consacre à une autre activité que celle pour laquelle il est rémunéré. Aucun d’entre nous pourrait mener une campagne électorale municipale ou cantonale et le faire sans demander des vacances ou en cas d’être travailleur indépendant quitter pendant cette période son travail. Au niveau le plus haut de l’état, c’est à dire lorsqu’il s’agit de surcroît de personnes qui n’ont pas aucun problème économique c’est possible, et peu voix s’élèvent contre. Si le ministre de l’intérieur peut se consacrer à une autre mission que celle pour laquelle nous le payons ça  veut dire que nous n’avons pas besoin de ministre ! Certes c’est une plaisanterie, mais c’est une question d’honnêteté. Dans le cas du portefeuille qu’il occupe c’ est encore plus ambigu quand ce sont ses services qui organisent et contrôlent les élections. Qu’en coûterait-il à M. Sarkozy de faire ce geste si simple qui éclaircirait la situation : quitter le ministère. Dans la même ligne j’ai entendu ce 20 février que les députés et sénateurs traînaient les pieds pour aller au Congrès pour débattre et voter des modifications de la Constitution…
Quelle honte ! Nous payons ces gens, nous leur confions notre avenir et ils n’honorent pas la confiance que nous déposons en eux (ou elles mais elle ne sont pas si nombreuses). Être député ou sénateur est une fonction celle-ci se traduit par un travail, le cœur de ce travail est de légiférer et ceci ne peut pas être fait autrement qu’en participant aux séances des assemblées. « La France tu l’aimes ou tu la quitte » dit Sarkozy, si vous l’aimez, respectez les institutions qui la composent et les citoyens. L’absence des élus aux chambres législatives est un manque de respect à la République . J’ai la tentation de dire « Le ministère, ou le parlement, tu l’aimes ou tu le quitte »

Georges Frêche encore Président / Georges Frêche encara President

22 février 2007

(Versió en català a continuació) 

Georges Frêche, a été condamné à 15000 € d’amende pour ses déclarations sur les harquis… Le tribunal vient de requérir 5000 € pour des propos diffamatoires envers la police… Quel bel exemple : Il reste quand même à la présidence de la région Languedoc-Roussillon. Bien qu’il fasse appel, le maintien de cette personne à la tête d’une institution d’une telle importance est un discrédit pour la politique.  Imaginons n’importe lequel d’entre nous condamné à des faits similaires, il aurait bien peu de chance d’être le président d’une modeste association locale, il (ou elle) ne pourrait se présenter à l’élection municipale de la  plus petite commune sans avoir contre lui (ou elle) une grande partie de l’électorat. Mais non, notre système fait des responsables politiques d’importants princes intouchables alors qu’ils devraient être des exemples. Ceux-ci bénéficient d’une sorte de franchise qui leur y permet d’offenser des hommes,  des femmes, des collectifs ou des peuples… Avant les harquis le fut  le cas des Catalans, un collectif qui peut être attaqué facilement parce qu’il n’existe aucune entité qui puisse être considérée juridiquement comme affectée par la phrase : « Les catalans qui sont contre la Septimanie sont des imbéciles ». Ensuite les déclarations sur le nombre de joueurs de couleur de peau noire de l’équipe de France de football ont provoqué son exclusion du parti socialiste… Parce qu’on peut offenser les catalans, les harquis mais pas l’équipe de la France de football, ah ça  non ! Monsieur Frêche, constate la proportion anormale de joueurs noirs à l’équipe de la France. Quelle ingratitude quand celle-ci est en grande partie conséquence d’un passé colonialiste, ( la plupart des athlètes sont originaires des territoires et départements d’outremer ou de l’Afrique francophone), mais surtout au talent des bleus qui sont au garde à vous au son de la Marseillaise comme l’ont fait leurs ancêtres défendant le drapeau tricolore pendant les guerres du XXe siècle. Il ne fait pas non plus aucune  déclarations pour la sous représentation des gens de couleur à la télévision. Ni non plus pour  la discrimination, dont on ne parle jamais, vis-à-vis des personnes avec des accents différents d’une certaine norme. Les accents des régions de la France sont même absents des programmes locaux.
Nous pouvons tous imaginer la réaction que les hommes et femmes politiques de son parti auraient si les mêmes paroles étaient prononcés par des personnes de droite ou d’ extrême droite… Je ne comprends pas le soutien des élus  qui maintiennent encore Monsieur Georges Frêche à la présidence de la région. Il me semble incohérent avec l’idée qui je me fais des valeurs de gauche.
 

Georges Frêche, ha estat condemnat a 15000 € de multa per les seves declaracions sobre els harquis... El fiscal acaba també demanar 5000 € de multa per paraules difamatòries en realció a la policia. Quin bonic exemple ! Tanmateix es queda a la presidència de la regió Llenguadoc-Rosselló. Tot i que farà apel·lació, el manteniment d’aquesta persona al cap d’una institució d’una tal importància és un descrèdit per la política. Imaginem qualsevol de nosaltres condemnat per fets similars, tindria poca oportunitat de ser el president d’una modesta associació local, no es podria presentar a l’elecció municipal del més petit vilatge sense tenir contra ell (o ella) una gran part de l’electorat. Però no, el nostre sistema fa dels càrrecs polític importants prínceps intocables quan haurien de ser exemples. Aquests beneficien d’una mena de franquícia que els hi permet ofendre homes, dones, col·lectius o pobles. Abans dels harquis fou el cas amb els catalans, un col·lectiu que es pot atacar fàcilment perquè no existeix de moment cap entitat que pugui jurídicament ésser considerada com afectada per la frase: “Les catalans qui sont contre la Septimanie sont des imbéciles”. Desprès les declaracions sobre el nombre de jugadors de color de pell negre a l’equip de França de futbol han provocat la seva exclusió del partit socialista… Perquè es pot ofendre els catalans, els harquis però l’equip de França de futbol això no ! El Senyor Frêche, constata la proporció anormal de jugadors negres a l’equip de França. Quina ingratitud quan aquesta és en gran part conseqüència d’un passat colonialista, la majoria dels atletes són originaris dels territoris i departaments d’ultramar o de l’Àfrica francòfona, però sobretot al talent dels blaus que es quadren al so de la Marsellesa com ho van fer els seus abans passats defensant la bandera tricolor durant les guerres del segle XX. Tampoc no fa cap declaracions per que la sota representació de la gent de color a la televisió ni tampoc per la discriminació, de la qual no es parla mai, de cara a les persones amb accents diferents d’una certa norma. Els accents de les regions de França són fins i tot absents als programes locals.

Podem tots imaginar la reacció que els homes i dones polítics del seu partit tindrien si les mateixes paraules fossin pronunciades per persones de dretes o d’ultra dretes… No entenc el suport dels elegits que mantenen encara el Senyor Georges Frêche a la presidència de la regió. No em sembla coherent amb l’idea que em faig dels valors d’esquerra.

L’Estrella Ferroviària Catalana / L’Etoile Ferroviaire Catalane

8 février 2007

(Version française ci-dessous) 

Estrella Ferroviària Catalana és el nom que els elegits responsables dels transports han donat al projecte de futur de la infraestructura ferroviàries de la Catalunya Nord. Però les bones paraules en els discursos no amaguen la realitat. Com usuari quotidià del línia Vilafranca de Conflent-Perpinyà malgrat unes millores recents estem lluny però molt lluny del servei bàsic que els usuaris/clients han d’exigir. És a dir : trens que surten i arriben a l’hora, que els viatgers siguin informats i que gaudeixin d’un confort digne del transport públic del segle XXI. De moment estem lluny del compte i les paraules lloables dels responsables fan somriure. El tren és un servei públic i per tan ha d’arribar en les mateixes condicions a la màxima part de la població als llocs on tècnicament pot arribar. Trobo poc encertada la declaració d’un elegit socialista: “no us podeu comparar a les línies de gran freqüentació”. Les línies dites secundàries ho han de ser només en l’aspecte de les freqüències ; la qualitat del servei ha de ser la mateixa a tot arreu, és la missió del conjunt del servei públic. A Catalunya Nord el tren és una solució de futur de la qual poca gent tenen consciència. Quan estic obligat de baixar a Perpinyà per la carretera em quedo al·lucinat: 9 sobre 10 de les votures transporten només una persona ! Això significa: embussos, emissió de CO2, problemes d’aparcament, riscos d’accidents i a més despeses importants pels viatgers, el tren costa 70 % menys que l’automòbil. L’ Estrella Ferroviària Catalana és un projecte que comportaria la creació de les línies Perpinyà/Ceret i Perpinyà/Sant Pau de Fenollet i millores a les línies del vall de Tet i de la Costa Vermella. Així doncs faria possible la connexió entre les tres valls del territori i la franja littoral. Però aquesta infraestructura hauria de ser completada per la conversió a l’ample de via europeu de la línia Portbou/Figueres que permetria desprès una connexió fàcil amb Girona i Barcelona. Car el TGV no solucionarà tot, no serà probablement assequible a totes les economies. Els que estan treballant sobre les qüestions transfrontereres s’haurien de plantejar la qüestió que implica la recuperació per la Generalitat del tram concernit. La comunicació de les comarques del nord amb l’Empordà i per extensió a totes les terres catalanes és ara imprescindible per llur desenvelupament natural sense la distorsió de la frontera dels estats.Si no volem ser ofegats, tan al sentit propi com al figurat, pel regne de l ‘automòbil hem d’apostar pels transports públics i particularment pel tren per seus avantatges ecològics i econòmics. 

Visca el tren, que brilli l’estrella ferroviària catalana !

Étoile Ferroviaire Catalane est le nom que les élus responsables des transports ont donné au projet d’avenir de l’infrastructure ferroviaires de la Catalunya Nord.
Mais les bonnes paroles des discours ne cachent pas la réalité. Comme utilisateur quotidien du ligne Vilafranca de Conflent-Perpinyà malgré des améliorations récentes nous sommes loin, très loin du service basique que les utilisateurs/clients doivent exiger. C’est-à-dire : trains qui partent et arrivent à l’heure, que les voyageurs soient informés et qu’ils jouissent d’un confort digne du transport public du XXIe siècle. Pour le moment nous sommes loin du compte et les paroles louables des responsables font sourire. Le train est un service public et par conséquent il doit arriver dans les mêmes conditions à la majeure partie de la population aux lieux où techniquement il peut arriver. Je trouve peu adaptée la déclaration d’un élu socialiste:  »vous ne pouvez pas vous comparer aux lignes de grande fréquentation ». Les lignes dites secondaires doivent l’être seulement dans l’aspect des fréquences mais la qualité du service, elle, doit être la même partout, c’est la mission de l’ensemble du service public. En Catalunya Nord le train est une solution d’avenir dont peu de personnes ont conscience. Quand je suis obligé de descendre à Perpignan par la route je suis halluciné : 9 voitures sur 10 transportent seulement une personne ! Ceci signifie des embouteillages, des émissions de CO2, des problèmes de stationnement, des risques d’accidents et en plus des dépenses importantes pour les voyageurs : le train coûte 70% moins cher que l’automobile.
L’Étoile Ferroviaire Catalane est un projet qui entraînerait la création des lignes Perpinyà/Ceret et Perpinyà/Sant Pau de Fenollet et des améliorations aux lignes de la vallée de Têt et de la Côte Vermeille. Ainsi ont rendrait possible la connexion entre les trois vallées principales du territoire et la bande littorale. Mais cette infrastructure devrait être complétée par la transformation à la largeur de voie Européenne de la ligne Portbou/Figueres qui permettrait ensuite une connexion facile avec Girona et Barcelona. Car le TGV ne résoudra pas tout, il ne sera pas probablement a portée à toutes les économies. Ceux qui travaillent sur les questions transfrontalières devraient considérer la question qui implique la récupération pour la Generalitat du tronçon concerné. La communication entre les « comarques » du nord et l’Empourdan et par extension le reste des terres catalanes est indispensable pour leur développement naturel sans la distorsion de la frontière des états.
Si nous ne voulons pas être étouffés, au sens propre comme au figuré, par le royaume de l ‘automobile nous devons parier pour le transports publics et particulièrement pour le train pour ses avantages écologiques et économiques.


Vive le train, que l’étoile ferroviaire catalane brille !  

Ségolène Royal et le droit à l’autodétermination Ségolène Royal i el dret a l’autodeterminació

31 janvier 2007

(Version française ci-dessous) 

Ségolène Royal desprès d’una entrevista amb el president del partit quebequès ha declarat que les aspiracions del Quebec estan conformes als valors de la França. L’endemà víctima d’una trampa d’un humorista confessava a una conversa privada que els francesos no serien contra la independència de Corsega, i pocs dies desprès es dirigia en crioll a Martinica i a Guadalupe. Aqueixos tres fets potser son una senyal cap a més consideracions als pobles que formen l’estat francés. Però a menys de cents dies de l’elecció presidencial aquests actes estan credibles ?

Els responsables polítics de la República Francesa, basada sobre el jacobinisme, o els que aspiren a ser-ho, no deixaran mai de ser incoherents de cara en aquest tema: l’autodeterminació, un dret bàsic de cada poble a decidir del seu destí. Tenen una facilitat desconcertant a desitjar fora dels territoris que administren el que refusen a les comunitats que componen la República. És d’un gran cinisme, però d’un cinisme del qual ni tenen consciència. Pel cas del Quebec això és confortat pel fet que per la majoria dels francesos tot territori francòfon és una mica seu i sovint el mira amb una certa condescendència (entre parèntesis em permeto subratllar aquí que tinc molt interès pels pobles francòfons, generalment fruits de la colonització). El que em sorprèn dels meus conciutadans és la prepotència natural, la facilitat a omplir-se la boca dels mots “Liberté, Égalité, Fraternité” i de creure’s una democràcia modèlica quan de fet està a la cua de la majoria dels estats europeus i dels països dits desenvolupat, especialment en aquest aspecte de la democràcia de proximitat. El sistema electoral, la estructura administrativa, no permeten al que no és en el motllo francès (dit falsament “republicà”) de sorgir i desenvolupar-se. En aquest marc el dret a l’autodeterminació és un concepte encara molt llunyà 

Podem trobar molt simpàtiques les declaracions de la candidata socialista al nostres amics quebequesos, però sabem molt bé que el seu partit a l’estat francès com els seus socis al parlament europeu no permetran el que es podria anomenar l’ampliació interior de l’ Unió Europea… Però haurem de recordar a la canditada, que sigui presidenta o no, aquestes declaracions encertades. Dubto molt que consideri  que aquestes aspiracions siguin també vàlides pels pobles, per no dir nacions, sense estat de l’ Europa de la diversitat. 

 Ségolène Royal à la suite d’un entretien avec le président du parti québécois a déclaré que les aspirations du Québec sont conformes aux valeurs de la France. Le lendemain victime du piège d’un humoriste elle avouait dans une conversation privée que les français ne seraient pas contre l’indépendance de Corse, et peu de jours plus tard elle s’adressait en créole en Martinique et en Guadeloupe. Ces trois faits sont peut-être un signal vers plus de considérations envers les peuples qui forment l’état français. Mais à moins de cent jours de l’élection présidentielle ces actes sont-ils crédibles ?  Les responsables politiques de la République Française, basée sur le jacobinisme, ou ceux qui aspirent à l’être, ne cesseront jamais d’être incohérents face à ce sujet : l’autodétermination, un droit basique de chaque peuple à décider de son destin. Ils  ont une facilité déconcertante à désirer hors des territoires qu’ils administrent ce qu’ils refusent aux communautés qui composent la République. C’est d’un grand cynisme, mais d’un cynisme dont ils n’ont même pas conscience. pour ce qu’il en est du Québec cette attitude est conforté du fait que pour la plupart des français tout territoire francophone est un peu sien et souvent il le regarde avec une certaine condescendance (entre des parenthèses je me permets de souligner ici que j’ai beaucoup d’intérêt par les peuples francophones, généralement fruits de la colonisation). Ce qui me surprend de mes concitoyens c’ est l’arrogance naturelle, la facilité à avoir plein la bouche les mots « Liberté, Égalité, Fraternité » et de se croire une démocratie modèle quand en fait il est à la queue de la plupart des états européens et des pays dits développés spécialement en ce qui concerne la démocratie de proximité. Le système électoral, la structure administrative, ne permettent pas à ce qui n’est pas dans le moule français (dit faussement « républicain ») de naître et de se développer. Dans ce cadre le droit à l’autodétermination est un concept encore très lointain. 

Nous pouvons trouver très sympathiques les déclarations de la candidate socialiste pour nos amis québécois, mais nous savons très bien que son parti à l’état français comme ses associés au parlement européen ne permettront pas ce qui pourrait être appelé l’élargissement intérieur de l’Union européenne… Mais nous devrons rappeler à la candidate, qu’elle soit Présidente ou pas, ces déclarations judicieuses. Je doute beaucoup qu’elle considère que ces aspirations soient aussi valides pour les peuples, pour ne pas dire les nations, sans état de l’Europe de la diversité. 

Conveni entre els Catalans Dragons i Sports Catalunya / Convention entre les Catalans Dragons et Sports Catalunya

18 janvier 2007

 

Els Catalans Dragons, equip Nº 1 del rugbi XIII nordcatalà per segon any participarà a Super League la màxima competició d’aquest esport a Europa. Amb l ‘objectiu de promoure la imatge de catalanitat del club, la llengua i la identitat catalana. Els Catalans Dragons i Sports Catalunya han signat un conveni que garanteix la presència de la llengua a la megafonia durant els partits a casa i la traducció al català dels diversos documents de propaganda.

Em retrobareu al micro doncs a partir del 17 de febrer pel partit d ‘inauguració del nou estadi Gilbert Brutus : Catalans Dragons – Wigan.

A continuació l’article publicat a diari « L’Indépendant »

Conveni entre els Catalans Dragons i Sports Catalunya / Convention entre les Catalans Dragons et Sports Catalunya dans Esports/Sports pdf L’indépendant 16.01.07.pdf

Ci-dessus article publié sur le journal « L’Indépendant »

Les Catalans Dragons ,équipe Nº1 du rugby XIII nord catalan participeront pour la seconde année à la Super League , la plus importante compétition de ce sport en Europe. Dans l’objectif de promouvoir la catalanité du club, la langue et l’identité catalane. Les Catalans Dragons et l’association Sports Catalunya ont signé une convention qui garantit la présence de la langue catalane sur la sonorisation pendant les matchs à domicile et la traducion au catalan de divers documents de promotion.

Vous me retrouverez donc au micro à partir du 17 février pour le match d’inauguration du stade Gilbert Brutus : Catalans Dragons-Wigan.

Vauban au patrimoine de l’UNESCO ! Vauban al patrimoni de la UNESCO !

7 janvier 2007

VAUBAN AU PATRIMOINE DE L’UNESCO !

(Versió en català a continuació)

Le journal « l’Indépendant » confirme la sélection des fortifications et citadelles de l’ingénieur du roi soleil Louis XIV à la candidature pour l’inscription au patrimoine de l’UNESCO. Quinze sites sont sélectionnés entre eux Villefranche de Conflent et Mont-Louis.  Même si je comprends les raisons économiques de cette candidature je ne peux que m’interroger sur la cohérence et la pertinence de ce choix en effet sur le site web de l’UNESCO je lis «  L’objectif que s’est fixé l’Organisation est vaste et ambitieux : construire la paix dans l’esprit des hommes à travers l’éducation, la science, la culture et la communication » ou plus loin « la paix est une démarche volontaire qui repose sur le respect de la différence et le dialogue … l’établissement d’une culture de paix fondée sur les droits de l’homme et de la démocratie ». Que vient donc faire l’ œuvre du Marquis de Vauban dans ce contexte. Les fortifications dont il a été l’ingénieur en Catalogne Nord sont les témoins de l’occupation française après le Traité des Pyrénées qui annexe les territoires septentrionaux     de la Catalogne à la suite de la longue guerre des « Segadors ». Les comtés nord catalans entraient alors dans un royaume où la législation royale réduisait sans cesse le champs des libertés locales. Le roi de France Louis XIV dont Sébastien La Preste Vauban était le serviteur n’était en rien un souverain animé par le respect de la différence et le dialogue. Le Traité des Pyrénées faussement nommé « la paix des Pyrénées » n’a pas été accepté d’ emblée par les catalans des comtés du nord. Ils s’en suivit des rébellions et révoltes qui furent réprimés très durement. Durant de nombreuses années c’est la révolte des « Angelets » qui opposa aux français une dure résistance. Née dans le Vallespir en 1663 avec à sa tête Josep de la Trinxeria elle gagna le Conflent et ne fut  réduite qu’en 1672, année comme par hasard de la destruction du château de Rià ordonnée par le roi. S’ensuivirent des emprisonnements (le plus souvent au Castillet de Perpignan), des mises aux galères et des exécutions. Pour l’exemple le village de Pi en Conflent fut complètement détruit. Manuel Descatllar acteur de la conspiration de Villefranche en 1674 ayant avoué les faits fut détenu, jugé pour crime de lèse-majesté, torturé et exécuté une heure plus tard sur la place de la Loge à Perpignan. Francesc Soler consul de Villefranche connut le même sort. Carles de Llar fut mutilé et achevé dans son agonie. Les têtes des trois hommes furent exposées dans des cages de fer à l’entrée de Villefranche… La terreur continua tout le siècle, ce sont prés de 30 000 soldats qui résidaient dans la province « réputée étrangère du Roussillon » dont 4 000 à Mont-Louis certainement pas pour protéger les cerdans qui acceptèrent difficilement la partition de la Cerdagne.  S’en suivit une période de francisation, alors qu’en 1659 l’unique langue était le catalan, en 1672 on obligea les consuls de Perpignan a ouvrir des écoles où l’on enseignait seulement en français. on interdit aussi aux Roussillonnais d’étudier au Principat de  Catalunya. En 1700 la langue française est imposée pour tout acte administratif ou judiciaire. La révolution française ne revient pas sur les décisions royales et considère le catalan comme la langue des révoltés et des ennemis.

Certes, Sébastien la Preste Vauban n’est pas responsable de tout cela, mais il est évident que les constructions dont il est l’architecte sont les outils et témoins de cette épisode de l’histoire qui en aucun cas n’est cohérente avec les droits de l’homme et de la démocratie et le respect de la différence, critères évoqués par l’UNESCO. Il est responsable par contre de la destruction d’édifices de grande valeurs principalement à Collioure, Villefranche de Conflent et Ria. Si les constructions de Vauban méritent par leur qualités architecturales d’être mis en avant ce n’est à mon avis pas dans le cadre de l’UNESCO. 

D’autres anti Vauban : http://www.identitecomtoise.net/nonavauban.php

Ce qu’il reste du château de Rià

castellderirequadrat.jpg 

El que resta del castell de Rià 

VAUBAN AL PATRIMONI DE LA UNESCO !

El diari «l’Independant» confirma la selecció de les fortificacions i ciutadelles de l’enginyer del rei sol Louis XIV a la candidatura per a l’inscripció al patrimoni de la UNESCO. Quinze paratges són seleccionats entre ells Vilafranca de Conflent i Montlluís. Fins i tot si comprenc les raons econòmiques d’aquesta candidatura em puc que interrogar sobre la coherència i la pertinència d’aquesta tria. En efecte sobre el lloc web de la UNESCO llegeixo «L’objectiu que s’ha fixat l’Organització és vast i ambiciós : construir la pau en l’esperit dels homes a través de l’educació, la ciència, la cultura la comunicació » o més lluny « la pau és un procés voluntari que reposa sobre el respecte de la diferència i el diàleg… L’establiment d’una cultura de pau fundada en els drets humans i democràcia». Que ve doncs fer l’obra del Marquès de Vauban en aquest context. Les fortificacions de les quals ha estat l’enginyer a la Catalunya del Nord són els testimonis de l’ocupació francesa després del Tractat dels Pirineus que annexa els territoris septentrionals de Catalunya resultant de la llarga guerra dels «Segadors». Els comtats nord catalans entraven llavors en un regne on la legislació reial reduïa sense parar els camps de les llibertats locals. El rei de França Louis XIV del qual Sébastien La Preste Vauban era el servidor no era en res un sobirà animat pel respecte de la diferència i el diàleg. El Tractat dels Pirineus falsament designat «la pau del Pirineu» no ha estat acceptat d’entrada pels catalans de comtats del nord. En el cap de dos anys s’oganitzaren rebel·lions i revoltes que van ser reprimides molt durament. Durant nombrosos anys és la revolta dels «Angelets» que va oposar als francesos una difícil resistència. Nascuda en el Vallespir el 1663 amb al seu cap Josep de la Trinxeria va guanyar el Conflent i no va ser reduïda fins el 1672, any com per casualitat de la destrucció del castell de Rià ordenada pel rei. Va ser seguida per empresonaments (més sovint al Castellet de Perpinyà), condemnes a les galeres i  les execucions. Per l’exemple el poble de Pi en Conflent va ser completament destruït. Manuel Descatllar actor de la conspiració de Vilafranca el 1674 que havia reconegut els fets va ser detingut, jutjat per a crim de lesa-majestat, torturat i executat una hora més tard sobre la plaça de la Llotja a Perpinyà. Francesc Soler cònsol de Villefranche va conèixer el mateix destí. Carles de Llar va ser mutilat i va ser matat en la seva agonia. Els caps dels tres homes varen ser exposats en gàbies de ferro en l’entrada de Vilafranca… El terror va continuar tot el segle, són prop de 30 000 soldats que residien a la província «considerada com estrangera del Rosselló» dels quals 4 000 a Montlluís, certament no pas per protegir els cerdans que van acceptar difícilment la partició de Cerdanya. Se’n va seguir un període d’afrancesament, mentre que el 1659 l’única llengua era el català, el 1672 es van obligar els cònsols de Perpinyà a obrir escoles on s’ensenyava només en francès es prohibeix als Rossellonesos estudiar al Principat de Catalunya. El 1700 la llengua francesa és imposada per a tot acte administratiu o judicial. La revolució francesa no torna sobre les decisions reials i considera el català com la llengua dels rebels i dels enemics.   Segur, Sébastien la Preste Vauban no és responsable de tot allò, però és evident que les construccions de les quals és l’arquitecte són les eines i testimonis d’aquesta episodi de la nostra història que en cap cas no és coherent amb els drets humans i democràcia i el respecte de la diferència, criteris evocats per la UNESCO. És responsable en canvi de la destrucció d’edificis de gran valors principalment a Cotlliure, Vilafranca de Conflent i Rià. Si les construccions de Vauban i no contesto el seu geni mereixen per les seves qualitats arquitectòniques ser valorades és certament en el marc de la UNESCO.

Altres anti Vauban : http://www.identitecomtoise.net/nonavauban.php 

   

De dreta o d’esquerra ? De droite ou de gauche ?

3 janvier 2007

 De dreta o d’ esquerra ?

Aquest blog és un blog polític. Apassionat de vida pública, involucrat dins la vida associativa però elegit en lloc, us faré part de les meves opinions, valoracions sobre temes diversos.

Evidentment aquest blog serà narcisista, egocèntric, el que és, ho cal dir, el cas de totes les persones o quasi que es dediquen a la política el que evidentment no impedeix la dedicació i l’altruisme. Sí, vull ser al servei de la gent, perquè estimo la gent i que m’agrada.

«Comme une langue ancienne                                             

Qu’on voudrait massacrer,                                                       

Je veux être utile                                                                                    

 À vivre et à rêver. »            

(Com una llengua antigua

que es vol massacrar

jo vull ser útil

a viure i a somiar)

Etienne Roda-Gil

Tornem a la pregunta: de dreta o d’esquerra ? Ni l’un, ni l’altre. Els de dretes consideraran que sóc d’esquerres, els d’esquerres consideraran que sóc de dretes… De fet tot i que vinc d’una família tradicionalment a l’esquerra i que voto quasi sempre candidats que es situen a les esquerres, la meva acció política es vol fora d’aquest esquema. Aquest clivatge em molesta, és d’actualitat ? És encara vàlid ? Quants homes o dones que es diuen d’esquerra i al dia dia tenen actituds similars a tesis de dretes. Quants amb una etiqueta de dreta actuen a l’àmbit social amb dignitat i eficàcia.

Sóc catalanista, no pas en raó dels meus orígens catalano-andaluses, però perquè visc a Catalunya. Perquè aquesta noció, no és una noció tancada, ans el contrari, ser català no és una qüestió d’ origen, de cognom. És una realitat lligada al territori on vivim, a la seva història la seva cultura, i la seva situació geogràfica, simplement a la seva gent que tenen un destí comú més enllà de les fronteres imposades. És perquè hem d’apropar el poder de decisió de la població i desitjo una Europa oberta, una Europa dels pobles lliures dels seus destins.

 

De droite ou de gauche ?

Ce blog est un blog politique. Passionné de vie publique, impliqué dans la vie associative mais élu nulle part, je vais donc vous faire part de mes opinions, mes avis sur divers sujets…

Evidemment ce blog sera narcissique, égocentrique, ce qui est, faut bien le dire, le cas de toutes les personnes ou presque qui se consacrent à la politique ce qui n’empêche nullement le dévouement et l’altruisme. Oui, je veux être au service des gens, parce que j’aime les gens, et j’aime ça :

«Comme une langue ancienne
Qu’on voudrait massacrer,
Je veux être utile
À vivre et à rêver. »

(Etienne Roda Gil).

Revenons à la question : de gauche ou de droite ? Ni l’un, ni l’autre. Ceux de droite considèreront que je suis à gauche, ceux de gauche considèreront que je suis à droite…En fait bien que je vienne d’une famille traditionnellement à gauche et que je vote presque toujours pour des candidats se situant à gauche, mon action politique se veut ailleurs. Ce clivage me dérange, est-il d’actualité ? Est-il encore valable ? Combien d’hommes ou de femmes se disent de gauche et au jour le jour ont une attitude similaire aux thèses de la droite. Combien avec une étiquette de droite et agissent sur le plan social avec dignité et efficacité… Je suis catalaniste, non pas à cause de mes origines, catalano-andalouses, mais parce que je vis en Catalogne. Parce que cette notion n’est pas une notion fermée bien au contraire, être catalan n’est pas une question d’origine, de nom de famille. C’est une réalité liée au territoire où l’on vit, à son histoire, à sa culture, à sa situation géographique, simplement à ses gens qui ont un destin commun au delà des frontières imposées. C’est parce que nous devons rapprocher le pouvoir de décision de la population que je souhaite une Europe ouverte, une Europe des peuples libres de leur destin.

12345